Komunitné centrum – aktivity

Pre dospelých:

Preventívne aktivity – vykonáva sa nácvik pracovných zručností. Zámerom je nadobúdanie pracovných návykov určených na zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných klientov.

  •  motivácia, podpora rozvoja zručností potrebné na získanie zamestnania.
  •  zvýšenie sociálnej a ekonomickej situácie klienta.
  •  zlepšenie kvalifikácie klienta

Aktivity_1Komunitné centrum Horehronie

Aktivity_2

Pre deti:

Edukačné aktivity, cez ktoré realizujeme

  • preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), dlhodobejšie preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadĺženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov).

Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy,

  • kurzy pre mládež a dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti na ďalšie vzdelávanie. Zámerom je okrem nadobúdania nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia ako aj prepájanie Rómov a Nerómov.

Záujmová činnosť:

  • voľnočasové aktivity a záujmové krúžky.
  • nízkoprahové kluby pre deti a mládež – cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí predchádzaním alebo znížením rizík, súvisiacich so spôsobom ich života, umožniť im lepšie sa orientovať v sociálnom prostredí a vytvárať podmienky na riešenie ich sociálnej situácie. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov (počítačový, krúžok ručných prác atď.) podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju zručností, vedomostí a využiteľnosti v ďalšom živote klientov.

Aktivity_3