Cluj-Napoca v Rumunsku 2015

12. – 19.7. 2015 sa viac ako 300 mladých Rómov aj Nerómov stretlo v hlavnom európskom meste mládeže Cluj-Napoca v Rumunsku, aby spolu povedali NIE diskriminácii Rómov v Európe.

Akcia pozostávala z viacerých workshopov kde sa účastníci mohli naučiť niečo nové o rómskom holokauste, segregácií rómskych detí v školstve, ľudských právach, ale aj remeslách a kultúre.
Mládežnícka akcia spoluorganizovaná dobrovoľníkmi ZMR mala tiež aktivistický rozmer. Priamo v meste Cluj v roku 2010 zo dňa na deň vysťahovali rómske aj nerómske rodiny z centra mesta do oblasti za mestom vedľa smetiska.

Na znak solidarity sme spolu s členmi komunity zorganizovali pochod z komunity do centra mesta. Niekoľko-kilometrový pochod za ich práva spojil 500 ľudí z celej Európy aby poukázal na nespravodlivé praktiky samosprávy.

Ako príjemné ukončenie tejto akcie bol zorganizovaný festival v hlavnom parku kde mali participanti možnosť v rámci workshopov odprezentovať všetko čo sa v priebehu týždňa naučili alebo vyprodukovali.

_hOycVW-u54ZG3XYbK3aggbX3LwQdAc3jYYNOkDDKYpFQJ1-8HBeKfeRWhDa2aAYgUPBRg=w1332-h537

 

Komunitné centrum – aktivity

Pre dospelých:

Preventívne aktivity – vykonáva sa nácvik pracovných zručností. Zámerom je nadobúdanie pracovných návykov určených na zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných klientov.

  •  motivácia, podpora rozvoja zručností potrebné na získanie zamestnania.
  •  zvýšenie sociálnej a ekonomickej situácie klienta.
  •  zlepšenie kvalifikácie klienta

Aktivity_1Komunitné centrum Horehronie

Aktivity_2

Pre deti:

Edukačné aktivity, cez ktoré realizujeme

  • preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), dlhodobejšie preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadĺženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov).

Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy,

  • kurzy pre mládež a dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti na ďalšie vzdelávanie. Zámerom je okrem nadobúdania nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia ako aj prepájanie Rómov a Nerómov.

Záujmová činnosť:

  • voľnočasové aktivity a záujmové krúžky.
  • nízkoprahové kluby pre deti a mládež – cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí predchádzaním alebo znížením rizík, súvisiacich so spôsobom ich života, umožniť im lepšie sa orientovať v sociálnom prostredí a vytvárať podmienky na riešenie ich sociálnej situácie. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov (počítačový, krúžok ručných prác atď.) podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju zručností, vedomostí a využiteľnosti v ďalšom živote klientov.

Aktivity_3

So keres, Europa?

Čo robíš Európa? Združenie mladých Rómov sa spolupodieľa na prípravnom stretnutí Cluj2015 (Budapešť), kde rómski aj nerómski aktivisti a dobrovoľníci sa spolu stretnú aby pozdvihli povedomie diskriminácie a sociálneho vylúčenia Rómov v Európe.

So Keres, Europa

 

Rómski asistenti už niekde učia

BANSKÁ BYSTRICA – Okolo 130 z takmer 240 pripravených a vyškolených rómskych asistentov učiteľov už pracuje v slovenských školách. Informoval o tom včera Ivan Mako, predseda Združenia mladých Rómov, ktoré v ojedinelom projekte v spolupráci s nadáciou Škola dokorán a Národným úradom práce nezamestnaných Rómov rekvalifikovalo.

V závere februára začali nastupovať rómski asistenti učiteľov do škôl najmä na západe Slovenska, momentálne začínajú pomáhať v stredoslovenských mestách a v polovici marca by malo združenie podpísať dohody aj s okresnými úradmi práce v Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

Projekt sa pre administratívne a finančné záležitosti oneskoril o vyše pol roka. Národný úrad práce na tento projekt poskytol 24 miliónov korún.

Úloha rómskych asistentov bude doučovanie žiakov, vedenie krúžkov, stretnutia s rodičmi, prenos informácií medzi školou a rodičmi a motivácia rómskych rodín k vzdelávaniu. Najviac asistentov bude v okrese Spišská Nová Ves. Asistentov vyberali z nezamestnaných stredoškolákov, ktorí ovládajú rómsky a slovenský jazyk a majú vzťah k deťom, rodine a rómskej komunite.

Rómovia získali certifikát asistenta učiteľa na 5 rokov, prácu na školách však majú zabezpečenú len na 12 mesiacov. Snaha združenia je však, aby rómski asistenti pôsobili na školách trvalo.

DANIEL VRAŽDA