Komunitné centrum Horehronie

Logo pre Komunitné centrum

Komunitné centrum Horehronie je najodvážnejší projekt v histórii ZMR a je unikátny svojho druhu na celom Slovensku.

V súčasnej dobe klienti komunitného centra dostanú pomoc týkajúcu sa administratívy a nezamestnanosti a majú možnosť pracovať v kopírovacom centre, práčovni a žehliarni. Centrum tiež ponúka bezplatnú výučbu angličtiny pre deti z neďalekého okolia.

V budúcnosti plánujeme v centre otvoriť kurzy na počítačovú gramotnosť a na podporu zamestnanosti pre sociálne slabšie skupiny. Okrem toho, komunitné centrum bude ponúkať aktivity vo voľnom čase (šport a tvorivé dielne) pre mládež aj staršiu generáciu.

418617-375x250

Poslaním komunitného centra Horehronie je poskytovanie komplexných sociálnych služieb na lokálnej ako aj regionálnej úrovni, prispievať k sociálnemu začleneniu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. V komunitnom centre sa poskytujú tieto formy sociálnych služieb:

Sociálne poradenstvo – poskytuje odbornú činnosť, špecializované sociálne poradenstvo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe udelenej akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele:

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • záujmová činnosť
  • programy zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času
  • všeobecno-vzdelávacie programy na získanie vedomostí, rozvoj a podporu sociálnych
  • zručností a návykov
  • vzdelávacie programy pre deti z málo podnetného prostredia
  • podporné programy pre deti s ohrozeným fyzickým, psychickým a/alebo sociálnym vývinom
  • preventívne programy
  • krízové programy