Projekt Druhá lastovička

bulletin_2

Harmonogram programu:

Uvedený projekt bol zahájený od mája 2014. Na začiatku prebiehali administratívne práce  zabezpečujúce projektovú dokumentáciu, uzatvorenie dodávateľských zmlúv na dodávku materiálu a prác externou spoločnosťou, nákup stavebného materiálu, nábor nových zamestnancov v spolupráci s ÚPSVaR Brezno, zabezpečenie školenia zamestnancov v rámci činnosti a práce BOZP a PO, obstaranie pomôcok a nástrojov pre zamestnancov.  

Jún 2014 – začali prebiehať samotné stavebné práce ako sú vypratávanie priestorov, vypratávanie stavebnej sute, odstraňovanie starých omietok zo stien a stropov – príprava pre realizáciu sanačných omietok, upratovacie práce – práce súvisiace s revitalizáciou, čistenie prístupovej cesty, chodníka a okolia.

Júl 2014 –  pokračovalo sa v búracích prácach, úprava podlahy v suteréne / prehĺbenie o 70 cm/ príprava na pokládku izolácie a betónu, výmena okien a demontáž dverí a zárubní, odstraňovanie zvlhnutej a zvetranej omietky zo stien, postupné odstraňovanie starých rozvodov elektriny, vody a kúrenia, nákup stavebného materiálu.

August 2014 – napredovalo sa v odstraňovaní rozvodov elektriky, vody, plynu, kanalizácie a kúrenia, odstraňovanie stavebnej sute, uzavretie dohôd o vykonaní práce so zamestnancami stavebnej skupiny na pozíciu pomocný stavebný robotník a následné zabezpečenie školenia v rámci činností, nákup stavebného materiálu.

September 2014 – začali sa postupne obnovovať nové elektroinštalačné vedenia, začali sa budovať nové rozvody vody, kúrenia a kanalizácie, postupne sa začali murárske práce (úprava stien špricom, omietkou hrubou a jemnou, znižovanie stropov), nákup stavebného materiálu.   

SME 240914

Október 2014 – postupovali murárske práce hlavne sociálnej prevádzky, kde sa postupne dávala izolácia a betónové potery na podlahy, postupne sa obnovovali nové elektroinštalačné vedenia, začali sa budovať nové rozvody vody, kúrenia a kanalizácie, vybudoval sa prívod vody a plynu, prebiehali upratovacie práce.

November 2014 – pokračovali murárske práce hlavne sociálnej prevádzky, kde sa postupne dávala izolácia a betónové potery na podlahy, postupne sa obnovovali nové elektroinštalačné vedenia, začali sa budovať nové rozvody vody, kúrenia a kanalizácie, upratovacie práce v objekte a okolí.

December 2014 –  prebiehali dokončovacie murárske práce sociálnej prevádzky, kde sa postupne kládla dlažba, obklady a betónové potery na podlahy, postupne sa dokončila nová elektroinštalácia, dokončovali sa nové rozvody vody, kúrenia a kanalizácie, prebiehala montáž dverí a zárubní, dokončenie sociálnych zariadení a upratovacie práce v objekte a okolí.

Január 2015 – realizuje sa dokončenie pokládky dlažby v sociálnej prevádzke, maľovanie stien druhým náterom, montáž svetelných telies a zásuviek, prebieha dokončenie obkladov v sociálnych zariadeniach prevádzky, inštalácia ventilácie. Prebieha i príprava administratívnych podkladov k otvoreniu sociálnej prevádzky (Úrad verejného zdravotníctva, Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici). Vypracovanie hygienických štandardov pre otvorenie prevádzky RÚVZ.

mix

Február 2015 – bolo vytvorených 10 pracovných miest pre zamestnancov práčovne a žehliarne. Prebehlo výberové konanie v spolupráci s ÚPSVaR Brezno a tiež prieskum trhu, zabezpečenie práčovne v období 02/2015 – 03/2015. Vypracovanie prevádzkového poriadku a vypracovanie štandardov kvality.

Marec 2015 – Nábor zamestnancov spolupráci s ÚPSVaR Brezno – vytvorených 10 pracovných  miest na plný pracovný úväzok. Preškolenie zamestnancov – Firma Cleaning, BZOP – Bc. J.Valašťan. Uzatvorenie pracovných zmlúv na obdobie 04/2015 – 10/2015 v spolupráci s ÚPSVaR Brezno na základe §54 zákona o službách zamestnanosti. Bol vytvorený cenník služieb . Zabezpečenie profesionálnej techniky značky Primus, získavanie zákaziek a logistika pracovných postupov práčovne, žehliarne, obchodné zastupovanie/marketing a administratíva. Školenie zamestnancov práčovne zabezpečila spoločnosť CLEANING s.r.o. logistika pracovných postupov práčovne, žehliarne – Dokument základných kvalitatívnych a pracovných štandardov služieb – Cenník  služieb. Pracovné stretnutia pre tvorbu marketingových aktivít pre zabezpečenie udržateľnosti projektu Prieskum trhu, zabezpečenie činnosti práčovne.

Apríl 2015 – Riadenie a koordinácia pri obstarávaní služieb a prác, nákupe materiálneho a technického zabezpečenia práčovne – profesionálnej techniky značky Primus, firma Cleaning.

  •  Vypracovanie štandardov kvality 
  •  Vypracovanie prevádzkového poriadku
  •  Vypracovanie hygienických štandardov

Máj 2015 – Komunitné uvítanie, nácvik obchodných a pracovných zručností (skladanie nábytku, pomocné stavebné práce, maľovanie schodov, upratovanie spoločenských priestorov, zakladanie sadrokartónu, lepenie parapiet, sieťkovanie, pokládka podlahy a iné).

Jún 2015 – Nácvik pracovných zručností (dokončenie vstupných dverí, maľovanie, upratovacie práce, umývanie okien, maľovanie stien a iné). Vyučovanie anglického anglicky (konverzácia, hry a príprava na školské vyučovanie). Dňa 9.6.2015 bola neformálna s dobrovoľníkmi z Izraela a ďalšie dni tiež prezentácia činnosti Komunitného centra na Horehroní.

Júl 2015 – Nácvik pracovných zručností (pomocné stavebné práce, upratovacie práce, čistenie areálu, skladanie nábytku a jeho rozmiestnenie, natieranie radiátorov, príprava sociálnych zariadení, montovanie osvetlenia a iné). Dňa 14.7.2015 sa uskutočnil Letný klub pre deti (rozprávkové príbehy, motivačné hry, pohybové aktivity a ručné práce).