Široký uhol pohľadu

ZMR nezostalo nečinné voči narastajúcej diskriminácii, chudobe a nerovnosti mužov a žien, ktorým čelia Rómovia. Bol realizovaný projekt Široký uhol pohľadu na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v rokoch 2011-2012, kde sa viac ako 400 nerómskych študentov zúčastnilo rôznych workshopov a prednášok, kde si mohli rozšíriť svoje znalosti o situácii Rómov na Slovensku. Vysokoškolskí študenti mali možnosť vypočuť si osobné svedectvá Rómov o ich skúsenostiach s diskrimináciou a vnímanie aktov netolerancie a negatívnych postojov. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o systematickej diskriminácii Rómov, vybudovať kritické myslenie medzi študentmi vysokých škôl a zvýšiť lepšie spolužitie rómskych a nerómskych obyvateľov.