Zistite viac o našej Histórií

O Nás

Kto Sme?

 • Patríme medzi najstaršie organizácie na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so sociálne vylúčenými skupinami,  s akcentom na rómske spoločenstvo a zdravotne znevýhodnené obyvateľstvo
 • Máme viac ako 20 ročné skúsenosti
 • Za dobu svojej  existencie  sme realizovali viac ako 60 projektov kde sme neformálne vyškolili vyše 1660 osôb a vytvorili viac než 400 pracovných miest

Čím Sa Zaoberáme?

 • súlade s aplikačnou praxou presadzujeme zmeny v oblasti ľudských práv, vzdelávania a  zamestnanosti
 • zameriavame sa na neformálne vzdelávanie, sociálnu ekonomiku a komunitnú prácu

O Čo sa Usilujeme

Vyššiu Kvalitu Života

Rovnaké Šance Pre Všetkých

V programových líniách sa zameriavame na riešenie aktuálnych tém:

Presadenie koncepčného, kreatívneho a inovatívneho riešenia pri odstraňovaní generačnej chudoby

Presadenie konceptu „multifunkčný charakter“ – viacúčelové zariadenie pod jednou strechou:

 • sociálny podnik
 • kreatívna dieľňa
 • vzdelávacie centrum
 • komunitné centrum
 • terénna sociálna práca
 • dobrovoľnícke centrum 

Na základe  nášho inovatívneho  konceptu „multifunkčný charakter“, ktorý uplatňujeme vzniká udržateľná forma riešenia zlepšenia kvality života v lokalitách, ktoré sú postihnuté chudobou

(spojenou s dlhodobo prehliadanou potrebou systémového riešenia sociálne vylúčených skupín).

Multifunkčný charakter práce kladie dôraz na najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva: vylúčené rómske komunity a zdravotne znevýhodnených, využitím:

princípov sociálnej ekonomiky

komplexnej tvorby lepších podmienok pre život v komunite a dôstojnú prácu

rozšírenia škály možností uplatnenia našich klientov a príslušníkov zraniteľných skupín lepších podmienok pre život v komunite a dôstojnú prácu

Smerovanie ZMR v dlhodobej perspektíve má 3 hlavné kľúčové body boja proti sociálnej exkluzii a chudobe:

01

Práca

Vykonávame formou sociálneho podniku v rámci sociálnej ekonomiky – poskytovanie práce pre znevýhodnene skupiny obyvateľstva: MRK, ženy po materskej, ľudia nad 50 rokov , zdravotne znevýhodnene., slobodné mamičky a absolventi škôl.

02

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

Vzdelávanie s dôrazom na rozvoj potenciálu mladých Rómov – rozvíjanie  zručnosti a kompetencii pre praktické  využitie v živote

03

PORADENSKÉ SLUŽBY

Profesionálne poradenské služby prostredníctvom komunitnej práce a terénne práce.
Poskytovanie služieb a asistencie pre komunitu prostredníctvom komunitného centra.
Našim zámerom je byť schopný́ poskytnúť našim klientom, ako aj ďalším organizáciám pomoc a inovácie vďaka skúsenostiam z praxe a nášmu know-how.

“Buďte Zmenou, Ktorú Chcete Vidieť Vo Svete.”

Mahátma Gándhí

Od Roku 1999

Združenie mladých Rómov  – „ZMR“  bolo založené v roku 1999.

Našim cieľom je  prispieť k rozvoju multikultúrnej spoločnosti a inklúzii sociálne vylúčených skupín s akcentom na rómske spoločenstvo a zdravotne znevýhodnené obyvateľstvo.

Združenie  implementuje projekty zamerané na  vzdelávanie, zamestnanosť, osvetu, charitu,  komunitný rozvoj  a dobrovoľníctvo.