O nás

Súčasnosť

Kto Sme?

 • Patríme medzi najstaršie organizácie na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so sociálne vylúčenými skupinami, s akcentom na rómske spoločenstvo a zdravotne znevýhodnené obyvateľstvo
 • Máme viac ako 20 ročné skúsenosti
 • Za dobu svojej existencie sme realizovali viac ako 60 projektov kde sme neformálne vyškolili vyše 1660 osôb a vytvorili viac než 400 pracovných miest

Čím Sa Zaoberáme?

 • súlade s aplikačnou praxou presadzujeme zmeny v oblasti ľudských práv, vzdelávania a zamestnanosti
 • zameriavame sa na neformálne vzdelávanie, sociálnu ekonomiku a komunitnú prácu

O Čo sa Usilujeme

 • Vyššiu Kvalitu Života
 • Rovnaké Šance Pre Všetkých

V programových líniách sa zameriavame na riešenie aktuálnych tém:

Presadenie koncepčného, kreatívneho a inovatívneho riešenia pri odstraňovaní generačnej chudoby.

Presadenie konceptu „multifunkčný charakter“ – viacúčelové zariadenie pod jednou strechou:

 • sociálny podnik
 • kreatívna dielňa
 • vzdelávacie centrum
 • komunitné centrum
 • terénna sociálna práca
 • dobrovoľnícke centrum

Na základe nášho inovatívneho konceptu „multifunkčný charakter“, ktorý uplatňujeme vzniká udržateľná forma riešenia zlepšenia kvality života v lokalitách, ktoré sú postihnuté chudobou (spojenou s dlhodobo prehliadanou potrebou systémového riešenia sociálne vylúčených skupín).

Multifunkčný charakter práce kladie dôraz na najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva – vylúčené rómske komunity a zdravotne znevýhodnených, využitím:

 • princípov sociálnej ekonomiky
 • komplexnej tvorby lepších podmienok pre život v komunite a dôstojnú prácu
  rozšírenia škály možností uplatnenia našich klientov a príslušníkov zraniteľných skupín lepších podmienok pre život v komunite a dôstojnú prácu.

História

Združenie mladých Rómov (ZMR) od svojho založenia v 1999 implementovalo rôzne projekty rómskej inklúzie. Medzi 2004 – 2005, ZMR uskutočnilo projekt “Sociálne podnikanie v strede Slovenska”, ktorý sa zameriaval na konceptualizáciu a aplikovanie nápadov soc. podnikania do kontextu slovenského trhu práce. Od roku 2007 je ZMR členskou organizáciou KARI – Krajskej asociácie rómskych iniciatív, so sídlom v Banskej Bystrici. KARI znásobuje potenciál nadobudnutých kontaktov jednotlivých členských organizácií. Hlavným cieľom KARI je je podporovať politické opatrenia vzťahujúce sa k sociálno-ekonomického rozvoja rómskych komunít. KARI sa podieľala na vytvorení miestnych stratégií pre mestá Martin, Banskej Bystrica a Brezno v súlade s požiadavkami horizontálnych priorít pre MRK, ktoré boli úspešne schválené Úradom vlády SR.

Medzi rokmi 2011 – 2012 ZMR viedlo projekt “Reforma lokálnej samosprávy a verejnej služby – Spoločná cesta”, ktorý prispiel k Dekáde rómskej inklúzie poskytovaním aktivít zameraných na rozvoj kapacít pre občanov MRK.

Od roku 2012 je ZMR členskou organizáciou Phiren Amenca – medzinárodnej siete rómskych a nerómskych organizácií s cieľom bojovať proti stereotypom a rasizmu prostredníctvom neformálneho vzdelávania, dobrovoľníckych aktivít, vzájomného dialógu a aktivizmu.

Projekty sociálneho podnikania:

V období 2013 – 2015 ZMR uskutočňovalo projekt “Druhá Lastovička” zameraný na aplikáciu princípov sociálnej ekonomiky do praxe. Projekt vytvoril 37 pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí z MRK v obci Valaská. Aktivity projektu zahŕňali transformáciu budovy ZMR do multifunkčného centra zariadeného vhodnou technológou pre potreby prevádzky práčovne – práčky, sušičky, mangle a žehličky. Projekt vytvoril možnosť spustenia funkčného sociálneho podniku a poskytol nezamestnaným občanom dôležitý krok k ich inklúzii.

V roku 2014 ZMR spustilo projekt “Chránená Dieľňa” zameraný na poskytnutie zamestnania pre ľudí, ktorí čelia viacerým bariéram v hľadaní práce – Rómovia so zdravotnými problémami, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní.

Od 2013 po súčasnosť, ZMR vedie projekt „Pracovná terapia” v spolupráci s Úradom práce Brezno, v súlade so zákonom o službách zamestnanosti. Aktivity projektu sa sústredia na rozvoj profesných zručností a získanie pracovných návykov. Projekt vychádza z tézy, že získanie, prehĺbenie a obnovenie si základných kompetencii je kľúčové pre postupnú inklúziu do spoločnosti.

Od založenia v roku 1999, ZMR vyškolilo vyše 1100 ľudí. Z tejto množiny ľudí sa vyprofilovali členovia management tímu v rámci ZMR, ale aj kolegovia z iných mimovládnych organizácií, ktorí založili nové inštitúcie na základe kompetencií získaných na školeniach ZMR.