Vzdelanie

Cieľová skupina: Rómska komunita, mládež
 

Projekt:
Rómsky asistent učiteľa 2002 – 2004, vytvorenie 197 pracovných miest pre Rómov, metodický management projektu implementovaný do 154 základných škôl v 36 okresoch Slovenska

 
Progres:
explicitná prezentácia potreby pozície asistent učiteľa na školách, následné vytvorenie oficiálnej pozície v katalógu pracovných pozícií na Ministerstve školstva
Počas trvania projektu ZMR vyškolilo 1134 ľudí.

Centrum príležitostí Valaská – ZMR realizovalo projekt „(NE)Bezpečný internet ?“

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange. Sociálni a komunitní pracovníci združenia počas 6 mesiacov realizovali vzdelávacie aktivity pre mládež zo sociálne znevýhodneného marginalizovaného prostredia. Preventívne aktivity pre boli zamerané na témy ako sú prevencia proti sexuálnemu násiliu na internete, počítačová gramotnosť, kritické myslenie.

Projekt okrem preventívnych workshopov reagoval aj na elimináciu vylúčenia detí počas pandémie Covid-19. Deti a pubescenti, ktorí boli počas pandémie zapojení v dobrovoľníckom programe Spojivko sa vďaka zabezpečenému technickému vybaveniu mohli aktívne doučovať s dobrovoľníkmi v online platforme. Prostredníctvom počítačovej techniky tak bolo deťom a mládeži vytvorené prostredie na online vzdelávanie.

Ďakujeme nadácii Orange za podporu projektu.